Vertrouwenspersoon - Klachtenregeling MOZON

Wij streven goede communicatie na, we vinden uw mening belangrijk. Als u vragen of opmerkingen heeft horen we die graag. We proberen rekening te houden met wensen en ideeŽn van kinderen en ouders/verzorgers. Als u het idee heeft dat er iets mis gaat, willen we dat u dat meldt. Kom in dat geval naar ons toe en maak uw kwestie bespreekbaar.

Uw vragen, opmerkingen of klachten kunt u in eerste instantie voorleggen aan de leerkracht van uw kind. Indien u daar niet voldoende gehoor vindt of er geen goede oplossing komt, dan zijn er verschillende mogelijkheden afhankelijk van de aard van de klacht. Voor op- en aanmerkingen over algemene schoolzaken kunt u terecht bij de directeur. Voor op- of aanmerkingen betreffende leerlingenzorg kunt u contact opnemen met de intern begeleider van onze school. Moeilijke en/of gevoelige gespreksonderwerpen kunt u ook vertrouwelijk bespreken met de vertrouwenspersoon van MOZON, John Damen. John Damen is bereikbaar op 06-26419137 of j.damen@amwml.nl.

Klachtenregeling
Veruit de meeste klachten over de dagelijkse gang van zaken in de school zullen in onderling overleg tussen ouders, leerlingen, leerkrachten en directie worden afgehandeld. Het bestuur is hiervoor bereikbaar op info@mozon.nl. Indien uw klacht door de school of het bestuur niet naar tevredenheid wordt afgehandeld kunt u terecht bij de Landelijke Klachtencommissie (LKC) van stichting Onderwijsgeschillen waarbij MOZON is aangesloten. Dit is een onafhankelijke klachtencommissie. Zowel ouders en leerlingen als personeelsleden kunnen een klacht voorleggen aan de LKC. Over de LKC en over de procedure en reglement leest u meer via www.onderwijsgeschillen.nl. De LKC is te bereiken bij Stichting Onderwijsgeschillen, postbus 85191, 3508 AD Utrecht, telefoon 030-2809590. U kunt ook een e-mail sturen naar info@onderwijsgeschillen.nl.

Facebook

Stichting voor Montessori-onderwijs
Zuidoost Nederland
Noordkade 2f
6003 ND Weert
(0495) 547998
info@mozon.nl